Algemene voorwaarden.

ALGEMEEN
Boeken bij Wolverine doet u met het invullen van contactformulier,of telefonisch . Zodra u de bevestiging van de boeking heeft ontvangen is uw boeking een feit en de reisovereenkomst gesloten, zoals in de boekingsprocedure elders is te lezen.

GARANTIE EN VERZEKERING
Wolverine is aangesloten bij de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties en ook bij GGTO het garantiefonds voor kleinschalige reisorganisaties. Deze instellingen beogen te garanderen dat u uw reis kunt (af)maken, indien na betaling een reisorganisatie in staat van faillissement zou worden verklaard en deze als gevolg daarvan haar uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet meer kan nakomen. Voor zover deze reeds nagekomen zijn, zal een dergelijk faillissement op uw reis niet van invloed zijn. Bedacht kan bijvoorbeeld worden dat u bij vertrek reeds in het bezit bent van een ticket voor de terugvlucht en dat accommodaties, toegangskaarten voor bezienswaardigheden en andere bijkomende kosten reeds tevoren te zijn betaald. Wolverine is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid bij Concordia, die een zeer uitgebreide dekking biedt, zoals voor opzicht en vervoersrisico. Wolverine vindt het verstandig dat u een reisverzekering en annuleringsverzekering afsluit.

VOORWAARDEN
De reisovereenkomst met u wordt gesloten onder de navolgende voorwaarden waarvan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden kan worden afgeweken.
- Tot 24 uur nadat de reisovereenkomst is gesloten kunt u kosteloos annuleren, tenzij dit plaatsvindt korter dan 9 weken voor de vertrekdatum.
Bij annulering
- na 24 uur in de periode tot 56 dagen voor de vertrekdatum is 25% van de reissom verschuldigd,
- in de periode van 35 tot 56 dagen voor de vertrekdatum is 40% van de reissom verschuldigd,
- in de periode van 35 tot 28 dagen voor de vertrekdatum is 70% van de reissom verschuldigd,
- in de periode korter dan 31 dagen voor de vertrekdatum is de gehele reissom verschuldigd.
U dient over te gaan tot betaling van 25% van de reissom, zodanig dat deze binnen 7 dagen nadat de reisovereenkomst tot stand is gekomen deze door Wolverine is ontvangen. Dit omdat deze ook door de vliegmaatschappij binnen 7 dagen van de rekening van Wolverine wordt afgeschreven. Wolverine gaat na 24 uur na verwerking over tot het boeken van de heen- en terugvlucht. U dient het restant van de reissom te betalen, zodanig dat dit uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum door Wolverine is ontvangen.

Wolverine behoudt zich het recht voor om u tot 20 dagen voor de vertrekdatum te berichten dat de prijs van de reis wordt verhoogd indien zij zulks in verband met een verandering hetzij in de wisselkoers hetzij van de hoogte der verschuldigde heffingen dan wel van de kosten van vervoer of andere onvoorziene omstandigheden, noodzakelijk acht. lndien u binnen 3 dagen bericht met de verhoging niet akkoord te gaan behoudt Wolverine zich het recht voor om de reisovereenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst uw bericht.

Wolverine is niet verantwoordelijk voor risico's die de verschillende onderdelen van de vakantie met zich meebrengen en zij kan daarom uit dien hoofde niet aansprakelijk gesteld worden. Gedacht kan worden aan outdoor activiteiten die niet strikt volgens de regels van de professionele gidsen nageleefd worden. Vanzelfsprekend geschiedt een activiteit buiten het reisprogramma geheel voor eigen rekening en risico.ln elk geval is Wolverine niet aansprakelijk voor de gevolgen van voorvallen die niet onder de dekking van de tussen Wolverine en Concordia gesloten aansprakelijkheidsverzekeringsovereenkomst vallen. lnzage in de desbetreffende polis en voorwaarden verkrijgt u desgewenst. Wolverine is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van verplichtingen van haar jegens u als gevolg van de niet-nakoming van verplichtingen van derden jegens haar, zodat zij niet tot nakoming daarvan of vergoeding van schade als gevolg daarvan kan worden aangesproken. Wolverine is bereid om haar desbetreffende rechten desgewenst aan u over te dragen.

lntussen zal Wolverine uiteraard al het mogelijke in het werk stellen om laatstbedoelde niet-nakoming te repareren, zodat u uw reis op de best mogelijke wijze kunt voortzetten. Wolverine gaat ervan uit, dat u zich niet onrechtmatig jegens degenen met wie zij overeenkomsten heeft gesloten gedraagt en zal elke schade tot vergoeding waarvan zij uit dien hoofde wordt aangesproken op u verhalen. Geschillen uit de reisovereenkomst voortvloeiend zullen in eerste aanleg bij uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem of de Rechtbank Eindhoven, zulks ter keuze van Wolverine.
Wolverine Reizen - Slachthuisstraat 37 - 5664 EP Geldrop - Kvk nummer: 52225534
facebook